Model Absolwenta

ABSOLWENT NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

 

 • zna prawa i obowiązki ucznia,

 • odróżnia dobro od zła,

 • obdarza uwaga dzieci i dorosłych, aby zrozumieć co do niego mówią i czego oczekują,

 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać innym dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach,

 • wie jak ważna jest praca i nauka w życiu człowieka,

 • wie jaki zawód wykonują jego najbliżsi,

 • zna zagrożenia ze strony ludzi, wie jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie otrzymać pomoc, zna numery alarmowe,

 • korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury,

 • jest tolerancyjny w stosunku do innych osób,

 • w zakresie dydaktyki spełnia wszystkie wymagania edukacyjne.

 

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 • umie się uczyć, wykorzystuje różne źródła informacji,

 • jest przygotowany do nauki na wyższym stopniu kształcenia,

 • potrafi prezentować swoje zdanie i uzasadnia je, uczy się odpowiedzialności za własne słowa, nie używa słów obelżywych i wulgarnych,

 • jest odpowiedzialny za postępowanie własne i za swój udział w pracach grupy,

 • wywiązuje się ze swoich obowiązków i zadań,

 • rozróżnia i ocenia uczynki dobre i złe w oparciu o obowiązujący system wartości,

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

 • zna swoje prawa i stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole i dziecka w rodzinie,

 • posługuje się językiem angielskim w zakresie podstawowym,

 • szanuje własność cudzą i własną,

 • zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązującego w życiu codziennym i stosuje je, potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych (np. wycieczki, kino),

 • ma szacunek dla symboli narodowych i religijnych,

 • szanuje innych ludzi, również odmiennych pod różnymi względami (np. niepełnosprawnych) i stara się nie urazić ich swoim zachowaniem,

 • z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu.

 


ABSOLWENT GIMNAZJUM

 

 • jest wszechstronnie wykształcony,

 • samodzielnie i w krytyczny sposób korzysta ze źródeł informacji,

 • jest przygotowany do świadomego wyboru zawodu i uczestnictwa w kulturze,

 • zna wartości związane z ogólnoludzkim dziedzictwem kulturowym,

 • potrafi radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach,

 • umie współpracować i współżyć z innymi ludźmi,

 • ma poczucie własnej wartości,

 • rozwiązuje problemy metodami aprobowanymi przez środowisko,

 • zna problemy współczesnego świata oraz możliwości ich rozwiązywania,

 • jest aktywny, chętny do współpracy na rzecz wspólnego dobra,

 • cechuje go twórczość, asertywność, wrażliwość na sprawy ogólnoludzkie,

 • jest świadomy, odpowiedzialny, nieanonimowy,

 • szanuje prawa innego człowieka,

 • jest zadbany, przygotowany do prowadzenia zdrowego stylu życia.